شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت مادرتخصصي دخانيات ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1383/10/27 مصوبه هيات وزيران  
1384/01/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 85
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-