شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1384/02/04 مصوبه هيات وزيران  
1384/02/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1384/02/28 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-