شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1383/10/27 مصوبه هيات وزيران  
1383/11/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1383/12/04 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-