شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1382/12/27 مصوبه هيات وزيران  
1383/01/27 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 85
1383/02/16 جدول تطبيقي  
1383/02/16 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1383/04/11 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 85
1383/05/14 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1383/06/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
1383/06/18 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-