شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران (شركت مادرتخصصي)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1383/01/19 مصوبه هيات وزيران  
1383/06/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 85
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-