شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1382/11/19 مصوبه هيات وزيران  
1383/01/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 85
1383/02/30 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1383/04/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1383/04/27 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-