شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1383/05/04 مصوبه هيات وزيران  
1383/06/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1383/06/18 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-