شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ و نقل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1382/12/10 مصوبه هيات وزيران  
1383/01/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 126
1383/02/16 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1383/02/19 جدول تطبيقي  
1383/03/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1383/04/06 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-