شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1383/04/14 مصوبه هيات وزيران  
1383/04/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1383/05/12 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-