شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي خدمات كشاورزي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1383/05/25 مصوبه هيات وزيران  
1383/05/28 جدول تطبيقي  
1383/06/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1383/06/21 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-