عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌ نامه شورا
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >141312111098321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظارت شرعي در خصوص مواد 55 و 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحي 1348 1367/08/04
نظارت شرعي در خصوص ماده 294 قانون امور حسبي 1367/08/04
نظارت شرعي در خصوص شمول مرور زمان نسبت به تعقيب و مجازات انتظامي سردفتران و دفترياران 1367/08/04
نظارت شرعي در خصوص شمول مرور زمان در رسيدگي به تخلفات قضات و صاحب منصبان پاركه با موازين شرع 1366/10/23
نظارت شرعي در خصوص مواد 2 و 7 قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351/12/22 با اصلاحات بعدي 1366/06/10
نظارت شرعي در خصوص ماده 44 مكرر قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1347 1366/04/11
نظارت شرعي در خصوص اينكه شن و ماسه و خاك رس تابع زمين و ملك اشخاص و موقوفات است 1366/03/28
نظارت شرعي در خصوص اصل يكصد و بيست و يكم قانون اساسي 1365/12/16
نظارت شرعي در خصوص ماده 31 قانون استخدام قضات مصوب 1306 1365/08/14
نظارت شرعي در خصوص تعيين مدت براي اعتبار وصيت‌نامه عادي و خودنوشت موضوع ماده 294 قانون آيين دادرسي مدني 1365/04/22
تعداد كل رديف : 134 
v  >141312111098321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-