عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌ نامه شورا
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >141312111098321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظارت شرعي در خصوص مواد 4 و 6 و 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مردادماه 1356 1365/04/19
نظارت شرعي در خصوص لايحه قانوني تجديد قرارداد و اجاره املاك و اموال موقوفه مصوب 1358/2/4 شوراي انقلاب 1364/12/20
نظارت شرعي در خصوص ماده 34 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 18/ 10/ 51 1364/09/19
نظارت شرعي در خصوص قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب 1352/8/22 1364/07/09
نظارت شرعي در خصوص مواد 719 تا 723 قانون آيين دادرسي مدني و ساير موادي كه به طور متفرقه در قوانين ديگر، احكامي نسبت به دريافت خسارت تأخير تأديه دارند 1364/04/18
نظارت شرعي در خصوص مغايرت اخذ خسارت تاخيز تاديه توسط بانك ها با شرع 1364/04/12
نظارت شرعي در خصوص نبصره ماده 34 و مواد 36 و 37 آيين نامه اجرايي قانون ثبت 1363/12/23
نظارت شرعي در خصوص دريافت بهره از وام، پس از تاريخ سررسيد آن 1363/05/17
نظارت شرعي در خصوص ماده 303 قانون آيين دادرسي مدني، ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر، ماده 1 قانون ازدواج و ماده 17 قانون حمايت خانواده 1363/05/09
نظارت شرعي در خصوص واگذاري زمين‌هاي بنياد مستضعفان به وزارت مسكن و شهرسازي 1363/05/07
تعداد كل رديف : 134 
v  >141312111098321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-