شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

تذكر در خصوص اصل چهارم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1367/08/08 تذكر شوراي نگهبانمرحله يک اصل 4
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-