موضوع
v
عنوان
دوره دولت
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه اساسنامه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >111097654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
اساسنامه شركت عمران شهر جديد پرديس 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد پرند 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد تيس 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد رامشار 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد رامين 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد سهند 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد صدرا 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد عاليشهر 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد علوي 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد فولادشهر 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد گلبهار 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد مجلسي 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد مهاجران (اميركبير) 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد هشتگرد 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد بهارستان 1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) 1393/02/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت 1392/12/26 نظر شوراي نگهبان (ابهام)
اصلاح اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي 1392/12/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي 1392/11/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها 1392/07/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران 1392/05/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اساسنامه شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت 1392/05/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان صنايع هوافضاي نيروهاي مسلح 1392/05/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌‌اي ايران 1392/05/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران 1392/05/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي 1392/05/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه نمونه شركتهاي عمران شهر جديد 1392/05/23 نظر شوراي نگهبان (ابهام)
اصلاح اساسنامه شركت فناوري‌هاي پيشرفته ايران 1392/05/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت توسعه كاربرد پرتوها 1392/05/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت نيروگاههاي اتمي 1392/05/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه سازمان فناوري اطلاعات ايران 1392/03/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل كشور 1392/03/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكي 1392/02/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق بيمه كشاورزي 1391/11/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران 1391/10/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت طراحي و ساخت موتورهوايي 1391/09/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي 1391/07/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون 1391/06/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو 1391/06/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت فناوري اطلاعات ايران 1391/05/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت‌هاي سهامي آب منطقه‌اي 1391/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران 1391/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت شهرك‌هاي كشاورزي 1391/02/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي 1391/02/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت 1391/01/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور 1391/01/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران 1390/08/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق خدمات درماني 1390/07/3 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو 1390/07/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت غني‌سازي اورانيوم ايران 1390/07/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 517  
v  >111097654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-