شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

تذكر به شوراي عالي انقلاب فرهنگي درخصوص مرجع تفسير قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDFWord
1379/07/03 تذكر شوراي نگهبانمرحله يک اصول 24 - 98
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>  
<<< عناوين مرتبط >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-