شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

تذكر به شوراي عالي انقلاب فرهنگي درخصوص مرجع تفسير قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1379/07/03 تذكر شوراي نگهبانمرحله يک اصول 24 - 98
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-