شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

تذكر در خصوص اصل چهارم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1379/06/06 تذكر شوراي نگهبانمرحله يک اصل 4
1379/08/20 نتيجه تذكر  
1379/09/07 نامه شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1379/01/20 مصوبه پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلّم است  
1379/02/08 نظر شوراي نگهبان در خصوص طرح پيوند اعضا‌ي بيماران‌ فوت‌ شده‌ يا بيماراني‌ كه‌ مرگ‌ مغزي‌ آنان‌ مسلّم‌ است‌  
1379/03/24 ابلاغ مصوبه بدون در نظر گرفتن نظر مغاير شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-