عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه شورا
متن نظر
مستند قانون اساسي
v
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >21<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
تذكر در خصوص اصل چهارم قانون اساسي 1367/08/08 تذكر شوراي نگهبان
تذكر در خصوص عدم صلاحيت يكي از نمايندگان مجلس 1367/02/30 تذكر شوراي نگهبان
تذكر به رياست جمهوري وقت در خصوص مغايرت بخشنامه نخست وزير با قانون اساسي‌ 1366/02/09 تذكر شوراي نگهبان
تذكر در خصوص چگونگي بررسي لايحه بودجه كل كشور در مجلس شوراي اسلامي جهت رفع ايرادات آن‌ 1364/12/22 تذكر شوراي نگهبان
تذكر ارشادي به رئيس جمهوري وقت مبني بر اجراي اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي 1363/05/23 تذكر شوراي نگهبان
تذكر در خصوص اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي 1361/06/11 تذكر شوراي نگهبان
تذكر به رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص قوانين آزمايشي 1360/10/17 تذكر شوراي نگهبان
تذكر ارشادي به رياست جمهوري وقت در خصوص اجراي قانون اساسي‌ 1360/09/01 تذكر شوراي نگهبان
تذكر درخصوص صلاحيت نامزدهاي نمايندگي مجلس 1360/04/28 تذكر شوراي نگهبان
تعداد كل رديف : 19  
v  >21<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-