شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

تذكر در خصوص رعايت روند قانوني تصويب اساسنامه ها

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDFWord
1383/09/19 تذكر شوراي نگهبانمرحله يک اصل 85
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>  
اساسنامه هاي مورد بحث  
<<< عناوين مرتبط >>>  
اساسنامه شركت سهامي خدمات مهندسي برق (مشانير)  
اساسنامه شركت سهامي مادر تخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب)  
اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-