شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

تذكر در خصوص ابطال ماده 34 قانون ثبت

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDFWord
1385/05/13 تذكر شوراي نگهبانمرحله يک اصل 4
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>  
نظريه 1364/9/19 شوراي نگهبان  
<<< عناوين مرتبط >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-