شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

تذكر در خصوص چگونگي اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDFWord
1375/12/14 تذكر شوراي نگهبانمرحله يک اصل 112
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>  
<<< عناوين مرتبط >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-