شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

تذكر در خصوص چگونگي اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1375/12/14 تذكر شوراي نگهبانمرحله يک اصل 112
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-