نوع نظر شورا
v
موضوع
v
عنوان
دوره
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه ارسالي
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >109108107106105104103321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
گروه
طرح افتتاح سال اول رشته‌هاي گروه فني مهندسي و گروه كشاورزي 1361/08/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح قسمتي از مواد قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه‌هاي بعدي 1361/08/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح برقراري حقوق وظيفه و مستمري براي محافظين و رانندگاني كه به درجه رفيع شهادت نايل مي‌شوند يا در راه انجام وظيفه فوت يا معلول شوند 1361/08/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه قصاص 1361/08/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه مجازات اسلامي 1361/08/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
نظارت شرعي در خصوص قانون حفظ آثار ملي 1361/08/03 نظارت شرعي
نظارت شرعي در خصوص قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و قانون متمم و آيين نامه اجرايي آن مصوب شوراي انقلاب اسلامي 1361/07/24 نظارت شرعي
لايحه معافيت از حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض به استثناي انبارداري و باربري، لوازم و وسايل پزشكي، ارتوپدي دارو كه توسط بنياد شهيد وارد مي‌شود 1361/07/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح الحاق دو تبصره به قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 1361/02/14 مجلس شوراي اسلامي 1361/07/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تشكيل سازمان انتقال خون ايران 1361/07/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
نظارت شرعي در خصوص قانون [جلوگيري از] تصرف عدواني مصوب 1352 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن 1361/07/19 نظارت شرعي
طرح اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 1361/07/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
نظارت شرعي در خصوص چگونگي اجراي قوانين قبل از انقلاب 1361/07/17 نظارت شرعي
لايحه تشكيل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي 1361/06/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه معافيت آن عده از معلولين انقلاب اسلامي ايران كه قادر به انجام كار مي‌باشند، همچنين افراد خانواده شهدا و معلولين از شرط بند (ج) ماده (14) قانون استخدام كشوري 1361/06/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري 1361/06/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح الزام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به ارسال كليه قوانين مورد عمل به شوراي نگهبان 1361/06/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه حدود و قصاص و مقررات آن 1361/06/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
تذكر در خصوص اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي 1361/06/11 تذكر شوراي نگهبان تذكرات
لايحه رسيدگي به پرونده‌هاي اشخاصي كه به وزارت كشاورزي و عمران روستايي يا مؤسسات تابعه آن وزارتخانه بدهي معوقه دارند 1361/06/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
نظارت شرعي در خصوص ذيل ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 1361/06/03 نظارت شرعي
لايحه فارغ‌التحصيلان رشته پزشكي و زنان و مامايي براي ورود به دوره تخصصي قبل از انجام خدمت سربازي و خدمات قانوني ديگر 1361/06/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح افتتاح سال اول دانشكده پزشكي 1361/06/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح الحاق يك تبصره به ماده (152) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1361/05/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اجازه منظورنمودن پرداخت‌هاي بانك مركزي بابت بدهي‌هاي دستگاه‌هاي دولتي به حساب دستگاه‌هاي مربوطه 1361/04/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح خط‌ مشي كلي و اصول برنامه‌هاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 1361/04/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح الزام دولت به تقديم لايحه‌اي در مورد نظام تبليغاتي متحد 1361/04/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح ماده (53) قانون مرتكبين قاچاق و الحاق يك تبصره به آن 1361/04/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به اصلاح تبصره (57) قانون بودجه سال 1361 1361/04/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح منع دريافت خسارات و جرايم و بهره مندرج در قانون تأمين اجتماعي 1361/04/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه الحاق يك تبصره به ماده (135) آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي 1361/04/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه الغاي اجازه فروش خانه‌هاي سازماني مصوب 1358/7/17 شوراي انقلاب و اصلاحيه‌هاي بعدي آن 1361/04/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه الحاق يك تبصره به ماده (5) قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت مصوب 1351/12/27 1361/04/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تفسير قانون تجديد قرارداد و اجاره املاك و اموال موقوفه و تجديد انتخاب متوليان و امناء و نظّار اماكن متبركه مذهبي و مساجد مصوب 1358/2/4 1361/04/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تفسير قانون اصلاح ماده (13) اساسنامه سازمان تأمين خدمات درماني عائله درجه يك افسران و همافران و كارمندان ارتش و ژاندارمري و شهرباني مصوب 1353 1361/04/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1361/04/08 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
نظارت شرعي در خصوص خسارت تاخير تاديه در قراردادهاي بانكي 1361/04/08 نظارت شرعي
طرح اصلاح بند (ث) ماده (3) قانون برقراري حقوق وظيفه و مستمري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و عائله تحت تكفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشي از مسئوليتهاي خطير نمايندگي 1361/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه انتقال يك‌هزار و يك‌صد و هشتاد و شش قلم اموال منقول و غيرمنقول سازمان حفظ نباتات به شركت هواپيمايي خدمات ويژه 1361/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تعيين حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه كاركنان دولت و مشمولين صندوق تأمين اجتماعي 1361/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه الحاق تبصره‌هاي (6) و (7) به ماده واحده قانون الحاق سازمان‌هاي قضايي ارتش به دادگستري جمهوري اسلامي ايران 1361/04/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تجويز تعيين پايه و سمت قضايي توسط شوراي عالي قضايي 1361/03/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه انجام تعهدات ناشي از پرداخت ماليات بر درآمد قراردادهاي پيمانكاري منعقده بين شركت توانير و پيمانكاران خارجي 1361/03/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استفساريه در خصوص اصول هفتاد و هفتم، هشتادم و يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي 1361/03/20 نظر شورای نگهبان (مشورتي) استفساريه
استفساريه در خصوص اصل هشتاد و يكم 1361/03/06 نظر شورای نگهبان (مشورتي) استفساريه
لايحه تمديد مدت اعتبار اجراي قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي 1361/03/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح تبصره (3) الحاقي به ماده (45) قانون انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامي 1361/03/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استعلام در خصوص درخواست بررسي ترجمه مستندات روايي قانون اساسي 1361/02/27 نظر شورای نگهبان (ساير) استعلام اشخاص
نظارت شرعي در خصوص لايحه قانوني راجع به محدوديت داشتن مغازة گوشت‌فروشي مصوب 59/4/25 شوراي انقلاب با موازين شرع 1361/02/22 نظارت شرعي
لايحه منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها 1361/02/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
تعداد كل رديف : 5430   
v  >109108107106105104103321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-