موضوع
v
عنوان
دوره دولت
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه اساسنامه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >26252423222120321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران 1378/03/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اصلاحيه تبصره ماده (22) اساسنامه شركت دولتي پست بانك 1378/01/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن 1377/12/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي شيلات ايران 1377/12/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت‌هاي آب و فاضلاب روستايي استان 1377/09/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختماني ورزشي 1377/09/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي مازندران 1377/08/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه مركز بين‌المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي 1377/07/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت پالايش و پژوهش خون 1377/07/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه سازمان بيمه خدمات درماني كشور 1377/06/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه سازمان مالي گسترش واحدهاي توليدي 1377/05/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران 1377/04/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه كتابخانه منطقه‌اي علوم و تكنولوژي (فناوري) 1377/03/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت دولتي پست بانك 1376/12/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك 1376/12/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه صندوق رفاه دانشجويان 1376/11/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت بازرسي مهندسي و صنعتي ايران 1376/07/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت‌هاي آب و فاضلاب روستايي استان 1376/05/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت سهامي بيمه دانا 1376/04/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 1376/04/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 517  
v  >26252423222120321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-