عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه استفساريه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >1312117654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
استفساريه در خصوص اصول هفتاد و يكم و نود و چهارم قانون اساسي (ملاك و معيار ترجيح يكي از دو قانون معارض) 1375/04/12 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل پنجاه و دوم قانون اساسي‌ 1374/03/17 تفسيري
استفساريه در خصوص اصول يكصد و چهل و يكم و هشتاد و پنجم قانون اساسي‌ 1373/06/23 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل سي و پنجم قانون اساسي 1373/04/29 عدم ارائه نظر تفسيري و مشورتي
استفساريه در خصوص اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي 1372/09/17 تفسيري
استفساريه در خصوص اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هفتم قانون اساسي 1372/08/23 مشورتي
استفساريه در خصوص اصول يكصد و سي و چهارم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي‌ 1372/08/05 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي 1372/07/24 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي 1372/07/24 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و چهل و يكم 1372/05/24 مشورتي
تعداد كل رديف : 121  
v  >1312117654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-