عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه استفساريه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >1312117654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
استفساريه در خصوص اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي 1382/01/24 عدم ارائه نظر تفسيري و مشورتي
استفساريه در خصوص اصول نود و چهارم و پنجاه و نهم قانون اساسي 1381/12/25 تفسيري
استفساريه در خصوص اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي 1381/10/02 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل هشتاد و ششم قانون اساسي 1380/10/20 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي 1380/08/14 عدم ارائه نظر تفسيري و مشورتي
استفساريه در خصوص اصل نود و يكم قانون اساسي 1380/04/10 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و پنجاه و ششم 1380/03/31 عدم ارائه نظر تفسيري و مشورتي
استفساريه در خصوص اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي 1380/02/18 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي‌ 1379/07/30 تفسيري
استفساريه در خصوص اصول چهل و چهارم و يكصد و هفتاد و پنجم 1379/07/10 تفسيري
تعداد كل رديف : 121  
v  >1312117654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-