عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه استفساريه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >1312117654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
استفساريه در خصوص اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي 1379/05/30 تفسيري
استفساريه در خصوص اصول يكصد و پنجاه و هشتم و يكصد و شصتم قانون اساسي‌ 1378/08/13 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل هشتم و بيست و ششم قانون اساسي 1378/06/27 عدم ارائه نظر تفسيري و مشورتي
استفساريه در خصوص اصول پنجاه و دوم و هفتاد و چهارم قانون اساسي 1378/05/24 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي 1378/01/25 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل بيست و هفتم قانون اساسي 1377/04/10 عدم ارائه نظر تفسيري و مشورتي
استفساريه در خصوص اصول يكصد و بيست و ششم، يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي‌ 1376/05/13 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل هفتاد و سوم قانون اساسي 1376/03/10 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل پنجاه و پنجم قانون اساسي 1375/09/14 تفسيري
استفساريه در خصوص اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي 1375/08/19 عدم ارائه نظر تفسيري و مشورتي
تعداد كل رديف : 121  
v  >1312117654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-