عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >1261251247654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن بند 6-3 ماده 2 و بند 2 ماده 3 مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 1401/09/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 51، 47، 41 و 39 از تعرفه عوارض سال‌هاي 1395 الي 1398 شهرداري همدان 1401/09/23 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 24 و كليه بندهاي ذيل آن از تعرفه عوارض محلي سال 1390 1401/09/23 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 60/82019 مورخ 1399/4/3 وزارت صنعت، معدن و تجارت 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 صورتجلسه شماره 161- 1399/2/22 شوراي اسلامي شهر اراك 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 8 بخشنامه شماره 7821- 1389/5/2 سازمان امور مالياتي كشور 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 9000/19275/1398/14- 1398/5/16 دادستان كل كشور 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن كل آيين‌نامه اجرايي تبصره 3 الحاقي ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده 53 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 1 و تبصره ذيل آن از آيين‌نامه اجرايي ماده 45 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، موضوع تصويبنامه شماره 89244/ت34764ك مورخ 87/6/3 وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 ماده 10 آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 1349/12/27 كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 1257  
v  >1261251247654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-