موضوع
v
عنوان
دوره دولت
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه اساسنامه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >52515049484746321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
اساسنامه شركت مهندسي فرودگاههاي كشور (سهامي خاص) 1369/09/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي بيمه آسيا 1369/08/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي بيمه البرز 1369/08/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران 1369/08/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي بيمه دانا 1369/08/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان چاي كشور 1369/08/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق تعاون 1369/07/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 517  
v  >52515049484746321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-