موضوع
v
عنوان
دوره دولت
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه اساسنامه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >54535251504948321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
اساسنامه شركت سهامي تهيه، توليد و توزيع علوفه 1371/06/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت حمل‌ونقل جاده‌اي يخچال‌دار جمهوري اسلامي ايران 1371/06/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت حمل و نقل بين المللي جمهوري اسلامي ايران 1371/06/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح تبصره (3) ماده (21) و مواد (28) و (29) اساسنامه شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير) مصوب سال 1347 1370/12/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور 1370/07/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان عمران سيستان 1370/04/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي خاص پايانه‌هاي عمومي وسايل نقليه باربري 1369/09/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن 1369/09/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مهندسي فرودگاههاي كشور (سهامي خاص) 1369/09/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي بيمه آسيا 1369/08/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 535  
v  >54535251504948321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-