موضوع
v
عنوان
دوره دولت
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه اساسنامه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >5352517654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
اساسنامه صندوق ملي مسكن 1401/08/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد گلمان 1401/08/08 نظر شوراي نگهبان (ابهام)
اساسنامه سازمان توسعه و بهره‌برداري فناوري‌هاي نوين آب‌هاي جوي 1401/07/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي سيستان 1401/07/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي بانه-مريوان 1401/07/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي اردبيل 1401/07/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي قصرشيرين 1401/07/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي مهران 1401/07/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي بوشهر 1401/07/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي اينچه برون 1401/07/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
تعداد كل رديف : 530  
v  >5352517654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-