موضوع
v
عنوان
دوره دولت
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه اساسنامه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >51504948474645321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
اصلاح اساسنامه شركت بازرسي مهندسي و صنعتي ايران 1373/03/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه اصلاحي شركت سهامي خدمات مهندسي آب و خاك كشور 1372/08/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي طيور كشور 1372/07/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي آب استان زنجان 1371/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن 1371/12/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اساسنامه مركز سنجش از دور ايران 1371/06/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي حمل و نقل جمهوري اسلامي ايران 1371/06/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي تهيه، توليد و توزيع علوفه 1371/06/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت حمل‌ونقل جاده‌اي يخچال‌دار جمهوري اسلامي ايران 1371/06/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت حمل و نقل بين المللي جمهوري اسلامي ايران 1371/06/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 502  
v  >51504948474645321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-