موضوع
v
عنوان
دوره دولت
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه اساسنامه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >26252423222120321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن 1381/09/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح تبصره (2) ماده (13) اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن 1381/09/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي صنايع دفاع 1381/09/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اساسنامه شركت سهامي مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب) 1381/07/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن 1381/07/06 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اصلاح ماده (6) اساسنامه اصلاحي شركت سهامي خدمات مهندسي آب و خاك كشور 1381/05/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه ماده (11) اساسنامه شركت توسعه صنايع پزشكي ايران 1381/02/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه ماده (18) اساسنامه بانك صنعت و معدن 1381/02/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران 1381/02/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت ملي صنايع پتروشيمي 1381/01/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران 1380/12/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن 1380/10/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي گسترش خدمات بازرگاني 1380/09/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح بند (الف) ماده (8) اساسنامه شركت پخش فرآورده‌هاي پزشكي ايران 1380/09/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح ماده (5) اساسنامه سازمان عمران و بهسازي شهري 1380/08/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت پالايش و پژوهش خون 1380/07/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه بانك صنعت و معدن 1380/06/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان امور مالياتي كشور 1380/04/16 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اساسنامه صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني 1380/03/31 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن 1380/03/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 517  
v  >26252423222120321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-