موضوع
v
عنوان
دوره دولت
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه اساسنامه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >28272623222120321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و خاك سيستان 1382/05/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران 1382/04/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي ساختمان سد و تأسيسات آبياري (سابير) 1382/04/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي شهرك‌هاي صنعتي ايران 1382/04/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد محصولات كشاورزي، دامي و منابع طبيعي 1382/04/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي خدمات كشاورزي 1382/04/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك (شركت مادرتخصصي) 1382/04/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان حسابرسي (شركت مادرتخصصي) 1382/03/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي خدمات مهندسي برق (مشانير) 1382/03/11 نظر شوراي نگهبان (ابهام)
ماده (5) اصلاحي اساسنامه سازمان عمران و بهسازي شهري 1382/03/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي 1382/02/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت‌هاي برق منطقه‌اي تابع شركت سهامي مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران ـ توانير 1382/02/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه نمونه شركت سهامي آب منطقه‌اي 1382/02/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت‌هاي سهامي آب و فاضلاب روستايي استان 1382/01/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران 1382/01/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اساسنامه شركت سهامي سازمان انرژي‌هاي نو ايران (سانا) اساسنامه شركت سهامي سازمان انرژي‌هاي نو ايران (سانا) 1382/01/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي سازمان بهره‌وري انرژي ايران (سابا) 1382/01/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران 1382/01/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (مادرتخصصي) 1382/01/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اصلاح اساسنامه شركت سهامي حمل‌ و نقل جمهوري اسلامي ايران 1381/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 542  
v  >28272623222120321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-