عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >1918171211109321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه كميسيون ماده 5 مورخ 1387/08/05 اداره مسكن و شهرسازي كرمانشاه 1391/08/11 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 ماده يك آيين‌نامه اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون تعيين اراضي اختلافي موضوع اجرايي ماده56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور 1391/08/11 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده24 تعرفه عوارض محلي شهر تبريز در سال 1388 مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز 1391/08/11 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 22/7958مورخ 1384/08/16 وزارت علوم تحقيقات و فناوري 1391/08/11 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه شماره 112907/ت38339هـ مورخ1386/07/16 هيئت وزيران 1391/08/07 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه 157 مورخ 1380/09/03 و مصوبه 1381/09/04 و مصوبه شماره يك مورخ 1383/11/13 شوراي اسلامي شهر اهواز 1391/07/25 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند يك مصوبه مورخ 1389/01/30شوراي تامين شهرستان شيراز 1391/07/23 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 13 (تبصره 1 و2) و 14 بخشنامه تعرفه حق بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق بيمه شخص ثالث 1391/07/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي به شماره 30/4/6544 مورخ 1378/06/13و بخشنامه معاون درآمد سازمان امور مالياتي كشور به شماره 18871 مورخ 1384/10/26 1391/07/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 8 آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه انهار،مسيلها،مردابها بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آبرساني 1391/07/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 8 آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها و انهار، مسيلها، مردابها، بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آبرساني ، آبياري و زهكشي ... به شماره 36046/ت 23687ه مورخ 1379/8/11 1391/07/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند يك نهصد و پنجاه و يكمين جلسه هيئت مديره سازمان تامين اجتماعي موضوع نامه شماره 13959/110 مورخ 18 /02/ 1385 مشاور مدير عامل و مدير كل دفتر هيئت مديره 1391/07/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (ب) بند24 تصويب‌نامه شماره 72784/ت 35774 مورخ 1385/06/21كمسيون اصل 138 قانون اساسي هيئت وزيران و در اجراي مادتين 39و95قانون محاسبات عمومي كشور 1391/07/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده40 آيين‌نامه اجرايي ماده 50 قانون تامين اجتماعي 1391/07/16 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 4610/ش/ش مورخ 1386/07/16شوراي اسلامي شهر قم 1391/07/12 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 ماده 7 آيين‌نامه اجرايي ماده81قانون نظام صنفي 1391/07/12 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 3 تصويب‌نامه شماره 1672مورخ 1342/02/04 هيئت وزيران 1391/07/12 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند(ب) دستور العمل ماده 14 قانون زمين شهري 1391/07/12 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي (2) و (5) دستورالعمل شماره 710/2 مورخ 77/1/15 وزارت آموزش و پرورش توسط آقاي محمد مرادچاوشي 1391/05/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (4) بخشنامه شماره 160 31 د مورخ 811113 سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح توسط آقاي يداله خواصي 1391/04/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل مصوب 1388/05/20 شوراي پول و اعتبار توسط مؤسسه قرض الحسنه جوانان خير 1391/04/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن قسمت اخير بخشنامه 1 19 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي توسط آقاي عبدالرزاق جامي فروشاني 1391/04/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب سالهاي 1363، 1371، 1374 و 1380 توسط آقاي جهانگير اميرحسيني 1391/04/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 710/23 مورخ 88/5/28 معاونت برنامه ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش توسط آقاي سياوش عطايي 1391/04/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (1) ا(الف) كشور ارمنستان مقررات نظام آموزشي و چگونگي تحصيل دانشگاههاي كشورهاي مستقل المنافع و آسياي ميانه مصوب 880715 وزارت علوم تحقيقات و فناوري توسط آقاي غلامحسين مسعود 1391/04/28 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند (3) صفحه (6) مصوبه 189 مورخ 890206 شوراي اسلامي بيرجند توسط آقاي غلامرضا يوسف پور 1391/04/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل خود اظهاري درآمد مشمول ماليات عملكرد سال 1389 اعضاي سازمان نظام پزشكي كشور 1391/04/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستور العمل واردات اوليه وكالاهاي فرآيند شده آرايشي بهداشتي مصوبه آذر 85وزارت بهداشت 1391/04/21 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 4651/ت21953هـ هيئت وزيران و سازمان مديريت و برنامه ريزي 1391/04/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (1) صورتجلسه شماره 25 مورخ 1374/11/11 كميسيون ماده (5) شهرستان اسلامشهر توسط آقاي سيدرضا موسوي 1391/04/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن اطلاق بند (1) بخشنامه شماره 803/70599 مورخ 1387/8/5 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور توسط خانم نگار الهي 1391/04/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه جلسه 170 شوراي اسلامي شهر قم مورخ 870625 توسط آقاي علي اكبر گلستاني 1391/04/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 87/02/18 شوراي اسلامي شهر رشت توسط آقاي عليرضا سحرخيز و ابوذر بهنام جو به وكالت از موكلين خود 1391/04/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تهيه و تصويب دستورالعمل احتساب افزايش سنوات كار در برابر اشعه توسط آقاي حسن خوشحال ثاني 1391/04/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (10) مصوبه مورخ 89/04/12 شوراي تأمين شهرستان گرگان توسط آقاي مهدي به آبادي 1391/04/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (22) مصوبه شماره 2784 ت 35774 ك مورخ 85/06/21 هيئت وزيران توسط آقاي محمد تقي نثري 1391/04/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي (3) و (4) كد 721 از بخشنامه شماره 1/3/34/15713 مورخ 84/6/23 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 1391/03/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (5) ماده (18) تعرفه عوارض محلس مصوب سال 1389 شوراي شهر اردبيل با عنوان ابقاء تقسيم زمينهاي داخل محدوده و بدون تفكيك قانوني توسط آقاي ايوب بهادر 1391/03/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره (6) مصوبه شماره 9614 - 414 - 160 مورخ 13820910 شوراي اسلامي تهران توسط آقاي رضا مرتضوي 1391/03/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 73401 ت 40398 هـ مورخ 87/05/12 هيئت وزيران توسط سازمان بازرسي كل كشور (شكايت‌نامه شماره 32762 - 900228 1391/03/24 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 127737 مورخ 1356/12/01 هيئت وزيران توسط آقاي احد باقري 1391/03/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده (43) تحت عنوان «عوارض ورود به داخل محدوده شهر» از تعرفه عوارض محلي سال 1389 شوراي اسلامي شهر اردبيل توسط آقاي ايوب بهادر به وكالت از آقاي علي اكبر طالبيان و وراث مرحوم هابيل نجفي 1391/03/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (3) ماده (14) از تعرفه عوارض مجلس مصوب سال 1389 شوراي اسلامي شهر اردبيل با عنوان عوارض بهاي خدمات توسط آقاي ايوب بهادر 1391/03/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 29 مصوبه كميسيون ماده 5 مورخ 1381/10/12 و بند 42 صورتجلسه مورخ 1385/02/24 كميسيون طرح تفصيلي 1391/03/07 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند29 مصوبه كميسيون ماده مورخه 1381/10/12و بند 42 صورتجلسه مورخ 1385/02/24 كميسيون طرح تفصيلي اصفهان 1391/03/07 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 14407/4 مورخ 90/2/27 مدير آموزش و پرورش شهرستان مهاباد توسط آقاي جعفر خوشرويي 1391/03/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن قسمت دوم بند (8) مصوبه شماره 30031030130 مورخ 1387.08.29 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران توسط آقاي عبداله كاني شكاني و آقاي احمد جعفري مشتي 1391/02/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 4494 ش ق مورخ 870920 شوراي اسلامي شهر قم توسط آقاي اسماعيل عسگريان به وكالت از آقاي امير اسدي اربابي 1391/02/04 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (41) صورتجلسه مورخ 881213 كميسيون طرح تفصيلي ماده (5) شهر ياسوج توسط آقاي زرير مرادي كشكولي 1391/01/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 3347 ش ق مورخ 87/06/18 شوراي اسلامي شهر قم توسط آقاي علي منتظر به وكالت از غلامرضا مؤمن پور و غيره 1390/10/21 مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 914  
v  >1918171211109321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-