عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >1231221217654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن بند 8 بخشنامه شماره 7821- 1389/5/2 سازمان امور مالياتي كشور 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 9000/19275/1398/14- 1398/5/16 دادستان كل كشور 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن كل آيين‌نامه اجرايي تبصره 3 الحاقي ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده 53 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 60/20882 مورخ 1397/8/9 شوراي عالي معادن 1401/07/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 118136/ت58341هـ هيئت وزيران 1401/07/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 2201-1390/2/3 شهرداري سبزوار 1401/07/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 2 بند 3-2 مصوبه مورخ 1388/1/31 شوراي عالي معماري و شهرسازي 1401/07/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (د) ماده 2 آيين‌نامه اجرايي شيوه‌هاي قيمت‌گذاري بنگاه‌ها و نحوه اعمال شيوه‌هاي مذكور در همين چارچوب با شماره 63/2/196514/210678 مورخ 1387/12/20 مصوب شوراي عالي اجراي سياست كلي اصل 44 قانون اساسي و كل بند 9 جلسه 180 مصوبه عام‌الشمول هيئت واگذاري موضوع ماده 39 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مورخ 1389/8/22 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (الف) ماده 3 آيين‌نامه اجرايي شيوه‌هاي قيمت‌گذاري بنگاه‌ها به شماره 63/2/196514/210678 - 1387/12/20 مصوب شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 160/2686/15898 - 1399/7/16 شوراي اسلامي شهر تهران 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 1224  
v  >1231221217654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-