عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >1261251247654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن مفاد تبصره (1) ماده 13 الحاقي به آيين‌نامه اجرايي بند (د) ماده 46 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه ج.ا.ا مصوبه 1400/2/26 به شماره 19732/ت53994هـ 1401/10/27 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 33 مصوبه كميسيون طرح تفصيلي شهر زنجان مورخ 1399/6/23 1401/10/27 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 اصلاح آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها و... 1401/09/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن اصلاحيه بند خ ماده يك تصويب‌نامه شماره 58977/ت29101هـ مورخ 1382/12/18 هيئت وزيران 1401/09/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 1 ماده 11 آيين‌نامه اجرايي آموزشگاه‌هاي رانندگي مصوب 1397/3/2 هيئت وزيران 1401/09/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند دوم بخش دوم قسمت الف دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد مصوبه سيزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو 1401/09/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2-1-4 ضوابط و مقررات مربوط به احداث بنا و رعايت پاركينگ طرح تفصيلي يزد 1401/09/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره ماده 10 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1399 شهرداري بوكان 1401/09/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 8 ماده 23 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سرعين در سال 1399 1401/09/23 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن فصل بيست و دوم از تعرفه عوارض سال 1400 شهرداري فيروزكوه 1401/09/23 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 1257  
v  >1261251247654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-