عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >6261607654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 1 و تبصره ذيل آن از آيين‌نامه اجرايي ماده 45 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، موضوع تصويبنامه شماره 89244/ت34764ك مورخ 87/6/3 وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 ماده 10 آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 1349/12/27 كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 4 مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 شوراي اسلامي شهر مشهد 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2/13 ابلاغيه نحوه واگذاري و تعيين قيمت قبور در بقاع متبركه با شماره 1083984 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه چهارصد و نودمين جلسه شوراي اسلامي شهر رشت مورخ 1391/9/1 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 72225/320 مورخ 1399/6/15 دفتر نظارت بر طرح‌هاي توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازي 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه هيئت وزيران شماره 28253/ت 57542هـ مورخ 1400/4/8 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 8 جلسه شماره 24/هـ/96 مورخ 1396/7/16 هيئت عامل بيمه مركزي 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 10 آيين‌نامه مبارزه با بيماري‌هاي دامي و جلوگيري از سرايت و انتشار آنها مصوب 1390/12/7 هيئت وزيران 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 543420 مورخ 1398/9/25 سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 18 ماده 2 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهري سال 1400 شهرداري گرگان 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن قسمتي از ماده 5 آيين‌نامه خريد، نگهداري، عرضه سهام خزانه مصوب 1394/4/15 شوراي عالي بورس و اوراق بهادار 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تعرفه شماره (3-2) با كد 110202 سال 1399 شهرداري بيرجند 1401/08/10 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 9000/19275/1398/140 مورخ 1398/5/16 دادستاني كل كشور 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 3475 مورخ 1387/3/8 شوراي اسلامي شهر سبزوار 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 مصوبه پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر تفت جلسه 126 مورخ 1399/10/2 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 و دستورالعمل اجرايي آن به شماره 202/97/1653- 1397/3/1 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 82 آيين‌نامه دادرسي كار مصوب 1397/11/7 وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 60/82019 مورخ 1399/4/3 وزارت صنعت، معدن و تجارت 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 صورتجلسه شماره 161- 1399/2/22 شوراي اسلامي شهر اراك 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 1224  
v  >6261607654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-