عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >6362617654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسه انتخاب شهردار تهران مصوب 1400/5/17 شوراي اسلامي شهر تهران 1401/11/23 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 27 دستورالعمل تفكيك آپارتمان‌ها مورخ 1382/5/20 رييس سازمان ثبت املاك 1401/11/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات شماره 147- 80/7/1، 157- 80/9/17 و 222- 1381/9/4 شوراي اسلامي شهر اهواز 1401/11/23 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 و تبصره بند 1 مصوبه شماره 76294/ت36095هـ مورخ 1388/4/10 هيئت وزيران 1401/11/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 26 دستورالعمل شرايط و نحوه تقسيط جزاي نقدي در سازمان تعزيرات حكومتي مصوب 99/7/16 1401/11/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند يك مصوبه افزايش كرايه تاكسي براي اجرا در سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهرستان شاهرود 1401/11/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 15 آيين‌نامه مديريت، ساماندهي، نظارت و حمايت از مالكان و دارندگان اموال فرهنگي، تاريخي منقول مجاز مصوب 1384/5/10 هيئت وزيران 1401/11/23 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 11، 12، 13، 14، 15، ماده 6 ضابطه اجرايي نحوه محاسبه و پرداخت مزاياي انگيزشي كاركنان سازمان تامين اجتماعي 1401/11/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 342/361 مورخ 1397/2/15 شوراي اسلامي شهر كرسف 1401/11/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 99/401/130107 مورخ 99/10/8 بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران 1401/11/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه به شماره 46287/ت5862هـ مورخ 1400/4/28 هيئت وزيران 1401/11/23 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1400/220/19971/ص مورخ 1400/7/12 اداره كل راه و شهرسازي استان تهران 1401/11/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2-5 ماده 5 ضوابط استخدامي سازمان تامين اجتماعي مصوب 1399/4/30 و تبصره بند 7 و بند 5-2 از ماده 5 و بند 6-6-7 از ماده 7 دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون استخدام متمركز سازمان تامين اجتماعي سال 1399 1401/11/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه 47658/ت 59019هـ مورخ 1400/5/5 هيئت وزيران و تصويب‌نامه شماره 17985/81817هـ مورخ 1377/12/26 هيئت وزيران 1401/11/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 9019/1931/3001 مورخ 1397/10/6 شوراي حفظ حقوق بيت‌المال فارس 1401/11/23 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن فراز دوم تصويب‌نامه هيئت وزيران به شماره 96223/ت 54359 هـ مورخ 1396/8/6 1401/11/23 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 7 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1387/7/27 سازمان امور مالياتي كشور 1401/11/23 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسه كميسيون مركزي امور ايثارگران (وزارت جهاد كشاورزي) موضوع جلسه شماره 385 مورخ 1396/9/27 1401/11/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 قسمت تعاريف تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شهرداري وحيديه 1401/11/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 33 مصوبه كميسيون ماده 5 مورخ 1399/6/23 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران استان زنجان 1401/10/27 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 1257  
v  >6362617654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-