شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

تذكر ارشادي به رياست جمهوري وقت در خصوص اجراي قانون اساسي‌

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/09/01 تذكر شوراي نگهبانمرحله يک اصول 60 - 88 - 113 - 133 - 134 - 136 - 137 - 141 - 173 - 174
1360/09/23 نتيجه تذكر  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-