موضوع
v
عنوان
دوره دولت
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه اساسنامه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >55545348474645321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
اصلاحيه اساسنامه شركت ملي نفت ايران 1379/07/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن 1379/06/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه‌هاي مؤسسات «جهاد توسعه»، «جهاد نصر» و «جهاد استقلال» 1379/04/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه الكترونيك 1379/03/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 1379/03/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه سازمان تحقيقات منابع آب (تماب) 1379/02/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه مركز مطالعاتي و تحقيقات شهرسازي و معماري 1378/12/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح ماده (5) اساسنامه شركت تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختمان‌هاي ورزشي 1378/12/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق بازنشستگي وزارت اطلاعات 1378/10/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور 1378/09/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 542  
v  >55545348474645321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-