موضوع
v
عنوان
دوره دولت
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه اساسنامه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >52515027262524321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
(اساسنامه نمونه شركت‌هاي مستقل دولتي توليد نيروي برق)اساسنامه شركت‌هاي توليد نيروي برق بيستون، سهند، آبادان، سنندج، كرمان، شيروان، دماوند، خليج فارس، سبز بينالود و سبز منجيل 1386/10/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر 1386/09/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت نيروگاههاي اتمي 1386/09/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور 1386/07/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي برق منطقه‌اي خراسان 1386/07/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب) 1386/07/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي 1386/07/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي آب و خاك سيستان 1386/07/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور 1386/06/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه صندوق احياء و بهره‌برداري از بناها و اماكن تاريخي_فرهنگي 1386/05/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 517  
v  >52515027262524321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-