موضوع
v
عنوان
دوره دولت
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه اساسنامه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >52515026252423321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
اصلاحيه اساسنامه صندوق ملي محيط‌زيست 1387/08/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان ارتباطات زيرساخت 1387/08/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران 1387/05/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي 1387/04/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان فضايي ايران 1387/04/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك 1387/04/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران 1387/03/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه ماده (6) اساسنامه‌هاي شركت غله و خدمات بازرگاني مناطق (1) الي (11) 1387/03/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي قطار شهري كشور 1387/02/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان صنايع هوايي قدس 1386/12/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 517  
v  >52515026252423321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-