موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >69686765646362321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
طرح اساسنامه گروه پارلماني جمهوري اسلامي ايران عضو اتحاديه بين‌المجالس 1362/05/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه نحوه مصرف اعتبارات مربوط به برنامه عمران ملل متحد و اجازه به هزينه منظورنمودن هزينه‌هاي انجام‌شده سال 1359 وزارت امور خارجه 1362/05/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق يك تبصره به عنوان تبصره (3) به ماده (3) قانون اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان و دندان‌پزشكان و داروسازان مصوب مجلس شوراي اسلامي 1362/05/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه شمول قانون برقراري حقوق وظيفه و مستمري نمايندگان مجلس و عائله تحت تكفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشي از مسئوليت‌هاي خطير نمايندگي و اصلاحيه‌هاي بعدي به اعضاي شوراي نگهبان 1362/05/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق ايران به كنوانسيون بين‌المللي اينمارسات 1362/04/29 بدون اعلام نظر شورا
لايحه تمديد قانون اخذ هزينه صدور كارت ملواني و پروانه دريانوردي 1362/04/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري 1362/04/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه ايجاد و نگهداري صندوق بازنشستگي كادر انتظامي سازمان پليس قضايي 1362/04/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون و مقررات ديوان محاسبات 1362/04/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح مواد (10) و (11) آيين‌نامه استخدامي كاركنان مجلس شوراي اسلامي 1362/04/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تعويق انداختن مهلت مقرر در بند (پ) تبصره (40) قانون بودجه سال 1359 1362/04/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح فصل سوم قانون گذرنامه مصوب 10 اسفندماه 1351 1362/04/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق يك تبصره به عنوان تبصره (3) به قانون منع دريافت خسارات و جرايم و بهره مندرج در قانون تأمين اجتماعي 1362/03/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه انتقال حق بيمه آن دسته از كارگران مشمول قانون كار كه تحت پوشش آيين‌نامه استخدامي شركت ملي فولاد ايران قرار مي‌گيرند و تبديل وضع خدمتي مي‌يابند 1362/03/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه ورود اتومبيل‌هاي نمايندگي‌هاي سياسي و كنسولي مقيم ايران و اعضاي رسمي آنها 1362/03/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه شمول مقررات برقراري حقوق وظيفه و مستمري وراث و حقوق و مزاياي شهداي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران نسبت به جوانمردان و دلاوران كه به طور قراردادي استخدام شده‌‌اند 1362/03/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تعيين تكليف عرصه و اعيان اراضي و ساختمان‌هايي كه كلاً يا بعضاً به طور غيرقانوني تصرف و احداث شده‌اند 1362/03/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح ماده (255) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 1362/03/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه بيمه محصولات كشاورزي 1362/03/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه واگذاري اراضي به طور معوض به مالكين اراضي متصرفي سيمان ري 1362/03/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اعطاي معافيت مالياتي كالاهايي كه اجازه صدور دارند 1362/03/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه قانوني معادن 1362/03/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه انگشت‌نگاري 1362/03/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح تبصره ماده (3) قانون تأسيس وزارت صنايع سنگين 1362/03/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تعيين ضوابط و شرايط وزير اطلاعات 1362/02/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح رفع نقايص و تكميل آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1362/02/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح قانون سهميه تمبرهاي يادگاري و جاري موزه تمبر مصوب 1349/12/3 1362/02/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه معافيت هزينه‌هاي گمركي كالاهاي كابوتاژي 1362/02/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه ادامه عضويت شركت ملي گاز ايران در اتحاديه بين‌المللي گاز 1362/02/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه ادامه عضويت شركت ملي نفت ايران در انجمن بين‌المللي اكتشاف و توليد 1362/02/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه حقوق اعضاي رسمي هيئت علمي، مربي ليسانس، مربي، استاديار، دانشيار دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي و وزارتخانه‌ها كه بازنشسته، موظف و فوت شده يا بشوند 1362/02/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق يك تبصره به قانون راجع به ترخيص اتومبيل‌هاي وارده به كشور توسط ساكنين جزاير خليح فارس، استان سيستان و بلوچستان و لارستان مصوب 1361/11/3 1362/02/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق يك تبصره به ماده (7) قانون خدمت نيروي انساني، درماني و بهداشتي مصوب 1358/9/24 شوراي انقلاب 1362/02/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تأسيس شركت سهامي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك (وابسته به وزارت راه و ترابري) 1362/02/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه راجع به اصلاح ماده (380) آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي 1362/02/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح روابط موجر و مستأجر 1362/02/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الزام دولت به تدوين لايحه‌اي در مورد آيين عبادي - سياسي حج 1362/02/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تجديد نظر در قيمت واحد بهاي مواد غذايي واحدهاي ژاندارمري و شهرباني جمهوري اسلامي ايران 1362/02/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق يك تبصره به قانون تشكيل سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي انتظامي 1362/02/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب 1362/02/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه بازنشستگي و وظيفه شانزده نفر از كاركنان شهرداري‌ها كه از حقوق بازنشستگي و وظيفه استفاده نمي‌كنند 1362/02/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بلندمدت بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان 1362/01/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الزام دولت به تقديم لايحه قانوني نظام تهيه و توزيع 1362/01/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح عفو و منع تعقيب دارندگان اسلحه غيرمجاز 1362/01/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دو تبصره به عنوان تبصره (3) و (4) به ماده واحده مربوط به انحلال سازمان ملي خدمات اجتماعي مصوب 1360/12/9 مجلس شوراي اسلامي 1362/01/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تمديد مهلت قانون الزام دولت به ارائه طرح نظام تشكيلات اداري جمهوري اسلامي ايران 1362/01/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه راجع به اصلاح ماده (20) آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي 1362/01/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تشكيل وزارت جهاد سازندگي 1362/01/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه كمك بلاعوض دولت جمهوري اسلامي ايران به سيل‌زدگان يمن جنوبي 1362/01/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جماهير عربي مردمي سوسياليستي ليبي 1362/01/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 3403  
v  >69686765646362321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-