نوع نظر شورا
v
موضوع
v
عنوان
دوره
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه ارسالي
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >10910810757565554321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
گروه
لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه فعاليت زنان و خانواده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تونس 1382/03/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت بحرين 1382/03/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي تايلند 1382/03/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي فرهنگي، تبليغي و هنري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت 1382/03/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گرجستان 1382/03/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس 1382/03/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان 1382/03/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان 1382/03/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان 1382/03/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا 1382/03/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح استفساريه ماده (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/03/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
ماده (5) اصلاحي اساسنامه سازمان عمران و بهسازي شهري 1382/03/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
لايحه موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان 1382/03/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان 1382/03/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي بلندمدت اقتصادي، بازرگاني، علمي، فني و فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان 1382/03/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي كالا و مسافر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي 1382/03/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان 1382/03/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي 1382/03/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
اساسنامه شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي 1382/02/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
اساسنامه شركت‌هاي برق منطقه‌اي تابع شركت سهامي مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران ـ توانير 1382/02/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
اساسنامه نمونه شركت سهامي آب منطقه‌اي 1382/02/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
لايحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعيين حدود و وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1365/8/22 مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان «مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي» 1382/02/17 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح تشكيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران 1382/02/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاى 3ـ2 و 4ـ2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تأمين اجتماعى 1382/02/10 نظر شورای نگهبان (مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
استفساريه در خصوص اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي 1382/01/24 نظر شورای نگهبان (عدم ارائه نظر تفسيري و مشورتي) استفساريه
اساسنامه شركت‌هاي سهامي آب و فاضلاب روستايي استان 1382/01/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران 1382/01/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) اساسنامه دولت
اساسنامه شركت سهامي سازمان انرژي‌هاي نو ايران (سانا) اساسنامه شركت سهامي سازمان انرژي‌هاي نو ايران (سانا) 1382/01/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
اساسنامه شركت سهامي سازمان بهره‌وري انرژي ايران (سابا) 1382/01/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران 1382/01/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
استعلام در خصوص صلاحيت رئيس مجلس در صورت صدور مصوبه هيئت وزيران مبني بر تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور 1382/01/24 نظر شورای نگهبان (ساير) استعلام اشخاص
اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (مادرتخصصي) 1382/01/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) اساسنامه دولت
لايحه الحاق يك تبصره به ماده (297) قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 1382/01/11 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1382/01/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه الحاق يك تبصره به ماده (60) اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1381/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
اصلاح اساسنامه شركت سهامي حمل‌ و نقل جمهوري اسلامي ايران 1381/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي نمايشگاههاي بين ‌المللي جمهوري اسلامي ايران 1381/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
استفساريه در خصوص اصول نود و چهارم و پنجاه و نهم قانون اساسي 1381/12/25 نظر شورای نگهبان (تفسيري) استفساريه
طرح سرباز روحاني در مناطق اهل سنت (ويژه روحانيون اهل سنت) 1381/12/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه بودجه سال 1382 كل كشور 1381/12/13 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تشكيل سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح 1381/12/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4/56 ـ 4 آيين‏نامه تكميلى تعرفه‏هاى برق 1381/11/16 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4/4 ماده 4 مورخ 1377/4/28 مصوبه چهل و نهمين جلسه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كشور 1381/11/16 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن بند 7 بخشنامه 52/30380 مورخ 1375/8/28 سازمان تأمين اجتماعى 1381/11/16 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه 1381/11/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح استفساريه قانون اصلاح تبصره (2) ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1381/11/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح ضوابط به‌كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره 1381/11/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح اصلاح ماده (6) قانون اصلاح قانون مطبوعات 1381/10/29 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح اصلاح ماده (570) قانون مجازات اسلامي 1381/10/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي 1381/10/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
تعداد كل رديف : 5430   
v  >10910810757565554321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-