عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >49484722212019321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 تصويب‌نامه شماره 28610/ت50343ه‍‌ مورخ 1393/3/18 هيئت وزيران 1394/05/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 020/21861-1393/08/03 وزير جهاد كشاورزي 1394/05/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 مصوبه مورخ 1376/2/20 كميسيون ماده 5 قانون شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران مستقر در شهرستان تبريز 1394/03/11 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات كميسيون ماده 5 قانون شوراي‌عالي شهرسازي و معماري كرمانشاه و مصوبه شوراي اسلامي شهر كرمانشاه 1394/02/28 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن ابطال تبصره‌هاي 2 و 3 و 5 از ماده 5 اصلاح آيين‌نامه اجرايي هماهنگي تصميم‌گيري حفظ سرانه‌هاي خدماتي شهر كرج 1394/02/28 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن ابطال بندهاي 12 و 11 مصوبه شماره 417 مورخ 1382/11/5 و بندهاي 1-18 و 2-18 مصوبه شماره 2082 مورخ 1388/10/28 شوراي اسلامي شهر كرمان 1394/02/28 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه سازمان تعزيرات حكومتي مبني بر عدم پذيرش وكلاي غيردادگستري در سازمان تعزيرات حكومتي 1394/02/28 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 3/91/4882/ش مورخ 1391/11/03 شوراي اسلامي شهر مشهد 1394/02/28 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3/18 صورتجلسه مورخ 1392/4/22 شوراي اسلامي شهر همدان 1394/02/28 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 30 آيين‌نامه اجرايي ماده 218 قانون ماليات‌هاي مستقيم 1393/10/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 1، 2 و 3 و تبصره‌هاي آن از قسمت هزينه خدمات ناشي از تفكيك اراضي يا عرصه املاك مصوبه 2185_ 1387/11/14 شوراي اسلامي شهر بهشهر 1393/10/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 35557/1100/8827 مورخ 1388/3/20 سازمان تأمين اجتماعي 1393/10/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (ب) بخشنامه شماره 1006/60-1392/4/9 و بند (الف) و (ب) شماره 16246/92-1392/01/26 و بند 1 بخشنامه شماره 129075/92-1392/5/1 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1393/10/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 15625/ش مورخ 1371/10/14 استانداري آذربايجان غربي 1393/10/28 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 و رديف 1-1 بخشنامه شماره 92/129075 مورخ 1392/5/1 بانك مركزي 1393/10/27 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره نت/3709 مورخ 1381/9/4 و بخشنامه شماره 91728/9 مورخ 1391/4/11 بانك مركزي جمهوري اسلامي 1393/08/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه 1498-1390/8/22 و 1500-1390/9/21 هيئت مديره شركت آب منطقه‌اي تهران 1393/08/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 7 ماده 37 آيين‌نامه نقل و انتقالات بازيكنان حرفه‌اي فوتبال ايران 1393/08/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسه مورخ 1389/5/7 تنظيمي در دفتر استانداري استان كردستان 1393/08/25 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 دويست و چهل و ششمين جلسه شوراي اجرايي بورس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1393/08/25 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 978  
v  >49484722212019321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-