عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >46454421201918321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) باشماره ه 153965/ت41498 مورخ 1388/08/03 هيئت وزيران 1393/02/21 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه سيصد و دهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر سبزوار 1393/02/21 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 3 آيين‌نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي مورخ 1387/11/27 وزارت امور اقتصاد و دارايي 1393/02/17 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسه مورخ 1391/06/20 هيئت رئيسه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني تبريز 1393/02/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند يك مصوبه مورخ 1383/6/11 شوراي اسلامي شهر زرين شهر 1393/02/08 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن رديف 4 دستورالعمل شماره 13750/230/د مورخ 1391/4/17 سازمان اموري مالياتي كشور 1392/12/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 223/27635/د مورخ 1390/8/11 سازمان امور مالياتي كشور 1392/12/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 16373 مورخ 1392/2/11 مدير كل انتخابات وزارت كشور 1392/12/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند يك مصوبه شماره 30 مورخ 1386/6/18 شوراي اسلامي شهر هيدج 1392/11/07 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1-5 دستورالعمل شماره 21/98185/د مورخ 1389/12/7 دانشگاه پيام نور 1392/11/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 مصوبه شماره 258323/ت 47138 مورخ 1390/12/28 هيئت وزيران 1392/11/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 2 ماده 8 آيين‌نامه ايجاد، اصلاح ، تكميل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر فعاليت آنها مصوب 1368/2/13 و اصلاحات بعدي 1392/11/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستوالعمل شماره 1/7/2468 مورخ 1390/03/21 اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان اردبيل 1392/11/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 3/90/3690/س شوراي اسلامي شهر مشهد توسط آقاي مصطفي پارسا به وكالت از شركت مخابرات خراسان 1392/11/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 ماده 22 تعرفه عوارض محلي سال 1391 شهرداري ميانه و مصالحه نامه في مابين شهرداري ميانه و خانم ها راضيه مختاري و بلغيس مختاري 1392/10/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره تصويب‌نامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي مورخ 1388/5/31 1392/10/01 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 21/149891 مورخ 1388/12/18 و 21/147375 مورخ 1389/11/21 شهرداري مشهد 1392/10/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 60/1026 مورخ 1391/7/18 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1392/10/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن قسمتي از ماده 34 مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تامين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري صنعتي 1392/10/01 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 7 مصوبه مورخ 1391/9/1 كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري استان همدان 1392/10/01 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 914  
v  >46454421201918321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-