عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >20191817161514321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 2 ماده 1 و مواد 8 و 11 آيين‏نامه حمل و نقل وسايل درون شهرى سازمان اتوبوسرانى بوشهر 1376/04/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 25 قانون ديوان عدالت ادارى 1376/03/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 بخشنامه شماره 57/ 23352 مورخ 17 /6/ 1366 شهردارى تبريز 1375/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند د مصوبه شماره 111/م خ/34 مورخ 1373/12/14 شوراى اقتصاد 1375/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 6543/3/آ مورخ 25 /9/ 1374 (مصوب چهل و سومين جلسه شوراى پزشكى و تخصصى) 1375/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 نظريه شماره 30/5/3941 مورخ 1368/4/30 مدير كل دفتر فنى مالياتى وزارت امور اقتصاد و دارايى 1375/03/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 از بخش دوم دستورالعمل مورد شكايت شركت تعاونى مسكن جهاد سازندگى استان مازندران 1375/03/26 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن رأى شماره 3442/ 4/ 30 مورخ 6/ 2 /1369 هيئت عمومى شورايعالى مالياتى 1375/03/26 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 41 آيين‏نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه (مصوب 10/ 2/ 1365 هيئت وزيران) 1375/03/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1885/ 6 ـ 18/ 2/ 69 معاون امور درمان وزارت بهداشت 1375/03/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 421/م مورخ 1373/2/21 وزارت امور اقتصادى 1375/03/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 دستورالعمل شماره 84353ـ1208 مورخ 26/ 1 /1372 معاون راهنمايى و رانندگى و امور حمل و نقل و نيروى انتظامى 1375/03/06 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 844/ 111 مورخ 21/ 5/ 1369 هيئت مديره شركت مخابرات ايران 1375/03/06 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 1/161 مورخ 1372/4/4 وزير مسكن و شهرسازى و شهرسازى 1375/03/06 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دريافت وجه فقط به موجب دستورالعمل و آيين‏نامه بدون وجود قانون از مرجع صلاحيت‏دار 1374/10/13 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره ماده 20 دستورالعمل اجرايى مدارس نمونه مردمى معاون ادارى و مالى وزارت آموزش و پرورش 1374/10/13 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دريافت وجه موضوع بند 3 بخش دوم و بند 5 بخش سوم دستورالعمل آماده‏سازى اراضى متعلق به نهادها، ارگانها، تعاونيها و اشخاص حقيقى و حقوقى در كليه شهرها و شهركهاى كشور 1374/10/13 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 14310 مورخ 30/ 10 /1371 معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكى 1374/07/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصويبنامه‌هاى شماره 1445943/ت/805 مورخ 12/ 11/ 1367 1374/07/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 ماده 20 آيين‏نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه (مصوب 1365/2/10 هيئت وزيران) 1374/07/18 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 13 آيين‏نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه (مصوب 10/ 2/ 1365 هيئت وزيران) 1374/07/18 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 بخشنامه شماره 44/9190 مورخ 1369/11/20 معاون امور مسكن وزارت مسكن و شهرسازى 1374/03/17 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره‏هاى 1 و 2 ماده 19 آيين‏نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه (مصوب 10/ 2/ 1365 هيئت وزيران) 1374/03/17 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن فراز 3 از بند 348 مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي تا اول مهرماه 1365 1374/03/17 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 20 و تبصره 1 آيين‏نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه (مصوب 10/ 2/ 1365 هيئت وزيران) 1374/03/08 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 1 آيين‏نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايى و اطلاق ماده 7 آيين‏نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايى (مصوب 10/ 2/ 1365 هيئت وزيران) 1374/02/28 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه جلسه مورخ 4 /3/ 1371 شورايعالى شهرسازى و معمارى ايران 1373/11/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 115 آيين‏نامه اجرايى قانون خدمت وظيفه عمومى 1373/11/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 3 قانون مربوط به امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334/03/29 1373/11/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده (3) قانون مالياتها نسبت به موقوفات خاص و خارج بودن شورايعالى مالياتى 1373/07/23 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند2 مصوبه شماره 1560/دش مورخ 6/ 8/ 1371 و بند 9 مصوبه 16551/و مورخ 19/ 8 /1371 شورايعالى ادارى 1373/07/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 4 و 5 آيين‏نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف 1373/03/25 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 ماده 1 و ماده 12 آيين‏نامه اجرايى قانون تعيين تكليف اراضى اختلافى موضوع اجراى ماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب 20/ 10/ 1371 وزارت جهاد سازندگى 1373/01/24 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 7777 مورخ 30/ 11/ 1367 سرپرست سازمان حج و اوقاف و امورخيريه 1372/10/22 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 71/2134/27 مورخ 1371/05/25 معاونت معدنى و اكتشافى وزارت معادن و فلزات 1372/08/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 3 آيين‏نامه اجرايى ماده 145 قانون كار جمهورى اسلامى ايران (مصوب 22/ 6/ 1371 هيئت وزيران) 1372/08/05 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 5 مصوبه شماره 10948 ـ 508/160 مورخ 1366/12/10 قائم‏مقام شوراى شهر تهران 1372/02/05 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره ماده 47 آيين‏نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه 1372/01/29 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن آيين‏نامه اجرايى نحوه استفاده از خانه‏هاى سازمانى مصوب 1346 به ويژه ماده 3 اصلاحى مصوب 19/ 10/ 63 هيئت وزيران 1372/01/22 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه بودجه سال 1372 كل كشور و تصويبنامه شماره 5283/ت109/ه مورخ 29/ 3/ 1370 هيئت وزيران 1371/12/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 47 آيين‏نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امورخيريه و تبصره آن (مصوب 10/ 2/ 1365 هيئت وزيران) 1371/12/16 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1/ 16/ 130/و/د/2 مورخ 11 /2/ 1370 اداره كل سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك 1371/12/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 56341 مورخ 9/ 2/ 1367 سازمان زمين شهرى 1371/12/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 130/16/1/و/د/2 - 70/2/11 اداره كل سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مورد تعيين مبلغ شصت هزار ريال به عنوان حداكثر مبلغ پرداختي به سر دفتران بابت كاركنان توسط آقاي محمود كريمي 1371/12/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 صورتجلسه مورخ 27/ 9 /1370 فرماندارى مشهد 1371/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن فراز 6 دستورالعمل اجرايى و مواد 1 و 14 آيين‏نامه قانون زمين شهرى 1371/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 3 آيين‏نامه اجرايى قانون اراضى شهرى مصوب 30/ 3/ 1361 هيئت وزيران 1371/08/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1304/35 مورخ 17/ 3/ 1371 معاونت ادارى مالى وزارت دادگسترى 1371/08/04 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 13، 15 (و تبصره آن)، ماده 16 (و سه تبصره آن)، مواد 17، 18 و بند 4 هيئت وزيران 1371/08/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 26475 مورخ 3/ 7 /1369 مدير كل امور اصناف و بازرگانان و دبير هيئت عالى نظارت وزارت بازرگانى 1371/08/04 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 979  
v  >20191817161514321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-