عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >126125124123122121120321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن بند 6 صورتجلسه مورخ 1363/1/7 مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران 1368/10/02 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل افراز و تفكيك باغات و زمين‌هاي زراعي مصوب مورخ 1362/1/22 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 1368/06/19 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه 4/2175 مورخ 1365/6/10 استاندارى يزد 1367/12/10 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن اخذ پذيره به عنوان عوارض شهري 1367/12/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره‏هاى 1 و 3 ماده 20 و ماده 30 آيين‌نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف مصوب 1365/2/10 هيئت و‌زيران 1367/10/14 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 13 آيين‏نامه اجرايى طبقه‏بندى مشاغل، موضوع لايحه شماره 42/3034 مورخ 1364/10/24 سازمان امور ادارى و استخدامى كشور 1367/10/14 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 8 آيين‏نامه تأسيس و نظارت بر دفاتر مسافرتى و جهانگردي مصوب 1362/9/26 هيئت وزيران 1367/08/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 77 مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي 1366/12/05 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن لغو يك‌طرفه قرارداد اجاره خانه سازمانى از طرف نخست‏وزير (موضوع دستورالعمل‏هاى شماره 13516 مورخ 1362/2/18 و 76358 مورخ 1363/11/10) 1366/12/05 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل افراز و تفكيك باغات و زمين‌هاي زراعي مصوب مورخ 1362/1/22 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 1366/04/03 مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 1257  
v  >126125124123122121120321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-