عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي حقوقي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
v  >2322218765321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
گزارش مربوط به هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/03/19طرح نحوه پيگيري تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي
گزارش مربوط به هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/03/19طرح اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري
گزارش مربوط به هفتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/03/04اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي
گزارش مربوط به هفتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/03/04لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت در زمينه كمك و همكاري متقابل در امور گمركي
گزارش مربوط به هفتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/03/04اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران
گزارش مربوط به هفتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/03/04لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
گزارش مربوط به هفتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/03/04لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد
گزارش مربوط به هفتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/03/04لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كنيا به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد سرمايه و تشريفات (پروتكل) الحالقي آن
گزارش مربوط به هفتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/03/04لايحه موافقتنامه دوجانبه همكاري‌هاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اوگاندا
گزارش مربوط به هفتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/03/04لايحه يادداشت تفاهم بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در مورد استفاده از دروازه‌هاي مرزي زميني «رازي» و «كاپي كوي» و تشريفات (پروتكل) اصلاحي آن
گزارش مربوط به چهارمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/02/07طرح استفساريه قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش
گزارش مربوط به چهارمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/02/07طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
گزارش مربوط به چهارمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/02/07طرح حمايت از مديريت، احداث، تجهيز و نوسازي مساجد و نمازخانه‌هاي كشور
گزارش مربوط به چهارمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/02/07طرح نحوه پيگيري تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي
گزارش مربوط به سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/01/31لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم
گزارش مربوط به دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/01/24لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/01/18اساسنامه شركت هواپيمايي كيش
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/01/18لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/01/18اساسنامه شركت سرمايه گذاري و توسعه ي ارس
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/01/18اساسنامه شركت سرمايه گذاري و توسعه اروند (سهامي خاص)
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/01/18اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/01/18اساسنامه مؤسسه آموزشي علوم و فنون كيش
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/01/18اساسنامه شركت سرمايه گذاري و توسعه كيش
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/01/18اساسنامه شركت سرمايه گذاري و توسعه ماكو (سهامي خاص)
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/01/18اساسنامه صندوق اشتغال و كار آفريني ايثارگران
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/01/18اساسنامه شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه هاي منطقه آزاد كيش
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/01/18اساسنامه شركت سرمايه گذاري و توسعه انزلي (سهامي خاص)
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/01/18اساسنامه شركت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد كيش
گزارش مربوط به سي و هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/12/13لايحه بودجه سال 1394 كل كشور
گزارش مربوط به سي و هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/12/12لايحه بودجه سال 1394 كل كشور
گزارش مربوط به سي و هفتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/12/04لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
گزارش مربوط به سي و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/11/28طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
گزارش مربوط به سي و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/11/28طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر
گزارش مربوط به سي و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/11/28طرح اصلاح قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركتهاي تعاوني روستايي
گزارش مربوط به سي و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/11/28طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور
گزارش مربوط به سي و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/11/13لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
گزارش مربوط به سي و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/11/13طرح نحوه اجراي قسمتي از اصل يكصد و شصتم (160) قانون اساسي
گزارش مربوط به سي و چهارمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/11/07لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
گزارش مربوط به سي و دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/10/16طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
گزارش مربوط به سي و يكمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/10/09طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
گزارش مربوط به بيست و نهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/09/24طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
گزارش مربوط به بيست و نهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/09/24طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر
گزارش مربوط به بيست و نهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/09/24طرح اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني
گزارش مربوط به بيست و نهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/09/24طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور
گزارش مربوط به بيست و هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/09/17طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
گزارش مربوط به بيست و هفتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/09/11طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/08/27اصلاح اساسنامه شركت آب منطقه‌اي آذربايجان غربي
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/08/27اصلاح اساسنامه شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/08/27اصلاح اساسنامه شركت آب منطقه‌اي كردستان
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/08/27اصلاح اساسنامه شركت آب منطقه‌اي يزد
تعداد كل رديف : 1144    
v  >2322218765321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1397 نسخه 1-2-1 )
-