عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي حقوقي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
v  >2322218765321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
Word
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/01/18اساسنامه شركت سرمايه گذاري و توسعه اروند (سهامي خاص)
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/01/18اساسنامه شركت سرمايه گذاري و توسعه ي ارس
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/01/18لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/01/18اساسنامه مؤسسه آموزشي علوم و فنون كيش
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/01/18اساسنامه شركت سرمايه گذاري و توسعه كيش
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/01/18اساسنامه شركت سرمايه گذاري و توسعه ماكو (سهامي خاص)
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/01/18اساسنامه صندوق اشتغال و كار آفريني ايثارگران
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/01/18اساسنامه شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه هاي منطقه آزاد كيش
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/01/18اساسنامه شركت سرمايه گذاري و توسعه انزلي (سهامي خاص)
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/01/18اساسنامه شركت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد كيش
گزارش مربوط به سي و هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/12/13لايحه بودجه سال 1394 كل كشور
گزارش مربوط به سي و هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/12/12لايحه بودجه سال 1394 كل كشور
گزارش مربوط به سي و هفتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/12/04لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
گزارش مربوط به سي و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/11/28طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر
گزارش مربوط به سي و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/11/28طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
گزارش مربوط به سي و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/11/28طرح اصلاح قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركتهاي تعاوني روستايي
گزارش مربوط به سي و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/11/28طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور
گزارش مربوط به سي و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/11/13طرح نحوه اجراي قسمتي از اصل يكصد و شصتم (160) قانون اساسي
گزارش مربوط به سي و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/11/13لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
گزارش مربوط به سي و چهارمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/11/07لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
گزارش مربوط به سي و دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/10/16طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
گزارش مربوط به سي و يكمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/10/09طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
گزارش مربوط به بيست و نهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/09/24طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
گزارش مربوط به بيست و نهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/09/24طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر
گزارش مربوط به بيست و نهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/09/24طرح اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني
گزارش مربوط به بيست و نهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/09/24طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور
گزارش مربوط به بيست و هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/09/17طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
گزارش مربوط به بيست و هفتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/09/11طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/08/27اصلاح اساسنامه شركت آب منطقه‌اي آذربايجان غربي
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/08/27اصلاح اساسنامه شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/08/27اصلاح اساسنامه شركت آب منطقه‌اي كردستان
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/08/27اصلاح اساسنامه شركت آب منطقه‌اي يزد
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/08/27اصلاح اساسنامه شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/08/27اصلاح اساسنامه شركت آب منطقه‌اي فارس
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/08/27اصلاح اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/08/27اصلاح اساسنامه شركت آب منطقه‌اي كهگلويه و بويراحمد
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/08/27اصلاح اساسنامه شركت آب منطقه‌اي خراسان شمالي
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/08/27اصلاح اساسنامه شركت آب منطقه‌اي اصفهان
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/08/27اصلاح اساسنامه شركت آب منطقه‌اي تهران
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/08/27اصلاح اساسنامه شركت آب منطقه‌اي بوشهر
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/08/27اصلاح اساسنامه شركت آب منطقه‌اي لرستان
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/08/27اصلاح اساسنامه شركت آب منطقه‌اي هرمزگان
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/08/27اصلاح اساسنامه شركت آب منطقه‌اي اردبيل
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/08/27اصلاح اساسنامه شركت آب منطقه‌اي مازندران
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/08/27طرح الزام سازمان تامين اجتماعي به برقراري مستمري بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 1386براساس دو سال آخر بيمه پردازي سنوات ارفاقي آنان
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/08/27اصلاح اساسنامه شركت آب منطقه‌اي همدان
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/08/27اصلاح اساسنامه شركت آب منطقه‌اي گلستان
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/08/27اصلاح اساسنامه شركت صنايع هوايي قدس
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/08/27اصلاح اساسنامه شركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبي
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/08/27اصلاح اساسنامه شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان
 تعداد كل رديف : 1126    
v  >2322218765321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-