عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي حقوقي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >25242322212019321< صفحه 23 از 25 (1244 مورد)
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
گزارش مربوط به سي و دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/08/29طرح الزام دولت به هزينه‌كرد اعتبار مربوط به افزايش بيست (20) ريال به قيمت فروش گاز براساس بند (و) تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور جهت گازرساني به روستاها
طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌نمايند
گزارش مربوط به سي و يكمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/08/21لايحه مبارزه با پولشويي
(اساسنامه نمونه شركت‌هاي مستقل دولتي توليد نيروي برق)اساسنامه شركت‌هاي توليد نيروي برق بيستون، سهند، آبادان، سنندج، كرمان، شيروان، دماوند، خليج فارس، سبز بينالود و سبز منجيل
گزارش مربوط به سي امين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/08/16لايحه مبارزه با پولشويي
لايحه تصويب موارد حذف و اصلاح و الحاق به اساسنامه و مقاوله‌نامه اتحاديه بين‌المللي مخابرات (ITU) طي كنفرانس سران مختار (مراكش - 2002) واجازه تسليم اسناد آن
لايحه بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني
طرح پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور
لايحه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت
گزارش مربوط به بيست و هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/08/08لايحه موافقتنامه تجاري اكو (اكوتا)
طرح اجازه ايجاد رديف مستقل به دولت براي مؤسسات آموزشي و پژوهشي مصوب شوراي گسترش آموزش عالي در بودجه سال 1386
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/08/01لايحه توسعه و حمايت از صنايع دريايي
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده همكاري در ثبت اختراعات
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون علامت‌گذاري مواد منفجره پلاستيكي به منظور شناسايي
لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
گزارش مربوط به بيست و هفتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 1386 بخش دوم1386/07/29لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
گزارش مربوط به بيست و هفتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/07/28لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/07/24لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
گزارش مربوط به بيست و پنجمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/07/18لايحه مديريت خدمات كشوري
لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي برق منطقه‌اي خراسان
اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور
(اساسنامه نمونه شركت‌هاي مستقل دولتي توليد نيروي برق)اساسنامه شركت‌هاي توليد نيروي برق بيستون، سهند، آبادان، سنندج، كرمان، شيروان، دماوند، خليج فارس، سبز بينالود و سبز منجيل
گزارش مربوط به بيست و چهارمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/07/04لايحه مديريت خدمات كشوري
گزارش مربوط به هجدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13831383/11/12لايحه تبديل ادارات كل امور آب استان‌ها به شركت‌هاي آب منطقه‌اي استان و تبديل شركت‌هاي آب منطقه‌اي كه بيش از يك استان را در بر مي‌گيرد به شركت آب منطقه‌اي استان ذي‌ربط
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل كيوتو در مورد كنوانسيون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغيير آب و هوا
گزارش مربوط به دهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13831383/07/13طرح به‌كارگيري معلمين حق‌التدريس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
گزارش مربوط به نهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13831383/06/02لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
گزارش مربوط به هفتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13831383/02/22لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
گزارش مربوط به ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13831383/02/21لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
گزارش مربوط به پنجمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13831383/02/20لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
گزارش مربوط به چهارمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13831383/02/19لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
گزارش مربوط به سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13831383/02/17لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
گزارش مربوط به دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13831383/02/16لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13831383/02/15لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
لايحه تقسيم استان خراسان به سه استان
گزارش مربوط به بيست و پنجمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13821382/11/06لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت روماني
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فنلاند
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال آلمان
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك خلق كره
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اتريش
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بحرين
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اسپانيا
گزارش مربوط به بيست و چهارمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13821382/10/29لايحه تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
لايحه تأسيس و نحوه اداره كتابخانه‌هاي عمومي كشور
طرح جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي
طرح تغيير حوزه انتخابيه داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي
طرح اصلاح قانون تعاوني‌نمودن توليد و يكپارچه‌شدن اراضي در حوزه عمل شركت‌هاي تعاوني روستايي
طرح استفساريه بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 كل كشور
v  >25242322212019321< صفحه 23 از 25 (1244 مورد)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-