عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي حقوقي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >1312118765321< صفحه 6 از 13 (1243 مورد)
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
گزارش مربوط به ششمين جلسه شواي محترم نگهبان در سال 13931393/02/30طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور
طرح اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
طرح اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي
گزارش مربوط به چهارمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/02/09لايحه تجارت
اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)
گزارش مربوط به سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/02/02لايحه تجارت
طرح استفساريه تبصره ماده (76) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
گزارش مربوط به دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/01/26لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان
لايحه تعيين حريم حفاظتي - امنيتي اماكن و تأسيسات كشور
طرح اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
طرح استفساريه تبصره (3) ماده (9) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي
گزارش مربوط به چهل و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/12/06طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي و الحاق دو تبصره به آن
گزارش مربوط به چهل و چهارمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/11/26لايحه بودجه سال 1393 كل كشور
گزارش مربوط به چهل و سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/11/21لايحه بودجه سال 1393 كل كشور
گزارش مربوط به چهل و سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 1392 بخش اول1392/11/20لايحه بودجه سال 1393 كل كشور
گزارش مربوط به چهل و سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/11/20طرح اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
اصلاح اساسنامه شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت
گزارش مربوط به چهل و يكمين و چهل دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال13921392/11/19لايحه بودجه سال 1393 كل كشور
گزارش مربوط به چهل ويكمين و چهل ودومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/11/15اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)
گزارش مربوط به چهلمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/11/08لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي
گزارش مربوط به سي و هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/10/24لايحه آيين دادرسي كيفري
طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي و الحاق دو تبصره به آن
طرح استفساريه در خصوص مواد (63) و (64) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي
گزارش مربوط به سي و هفتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/10/17لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز
طرح تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي و الحاق دو تبصره به آن
طرح استفساريه جزء (1-5) قوانين بودجه سال‌هاي 1391 و 1392 كل كشور
گزارش مربوط به سي و چهارمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/09/12لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز
لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور
طرح عضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در برخي از شوراهاي عالي، شوراها، مجامع و ساير هيئت‌ها
گزارش مربوط به سي و سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/09/05طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي و الحاق دو تبصره به آن
گزارش مربوط به سي و دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/08/28لايحه اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات
گزارش مربوط به سي و يكمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/08/19لايحه معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين
لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري
لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور
لايحه اساسنامه كميسيون دامپزشكي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو)
طرح اصلاح موادي از قانون معادن و اصلاحات بعدي آن
گزارش مربوط به بيست و هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/08/07لايحه موافقتنامه همكاري بين وزارت كشور جمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور فدارسيون روسيه
طرح الحاق يك تبصره به ماده (3) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه
طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي و الحاق دو تبصره به آن
گزارش مربوط به بيست و هفتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/07/30لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز
طرح عضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در برخي از شوراهاي عالي، شوراها، مجامع و ساير هيئت‌ها
طرح تعيين تكليف تأمين اجتماعي اشخاصي كه ده سال و كمتر حق بيمه پرداخت كرده‌اند
طرح استفساريه قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سواد‌آموزي در وزارت آموزش و پرورش
طرح استفساريه تبصره ماده (77) قانون تأمين اجتماعي
گزارش مربوط به بيست و پنجمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/07/09لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست
طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
طرح اصلاح موادي از قانون معادن و اصلاحات بعدي آن
طرح اصلاح تبصره (2) ماده (39) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران
اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها
گزارش مربوط به بيست و دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/06/19لايحه اصلاح قانون نظام صنفي كشور
طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور
طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
گزارش مربوط به بيستمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/05/28طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور
گزارش مربوط به نوزدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/05/22طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
گزارش مربوط به هجدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/05/16لايحه اصلاح قانون نظام صنفي كشور
گزارش مربوط به هفدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/05/07لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان
گزارش مربوط به شانزدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/05/01طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
گزارش مربوط به پانزدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/04/26اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌‌اي ايران
اصلاح اساسنامه شركت فناوري هاي پيشرفته ايران
اصلاح اساسنامه شركت توسعه كاربرد پرتوها
اصلاح اساسنامه سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي
اساسنامه نمونه شركتهاي عمران شهر جديد
اساسنامه شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت
اساسنامه سازمان صنايع هوافضاي نيروهاي مسلح
گزارش مربوط به شانزدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/04/25لايحه آيين دادرسي كيفري
گزارش مربوط به چهاردهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/03/28لايحه اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده
طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري
طرح تسريع در بازسازي مناطق آسيب‌ديده در اثر حوادث غيرمترقبه
طرح اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري
اصلاح اساسنامه سازمان فناوري اطلاعات ايران
اساسنامه سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل كشور
گزارش مربوط به سيزدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/03/20طرح تأمين كالاهاي اساسي براي اقشار آسيب‌پذير
طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
اصلاح اساسنامه سازمان فناوري اطلاعات ايران
اساسنامه سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل كشور
لايحه بودجه سال 1392 كل كشور
گزارش مربوط به دوازدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/03/11لايحه بودجه سال 1392 كل كشور
لايحه بودجه سال 1392 كل كشور
گزارش مربوط به هفتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/02/30لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست
گزارش مربوط به چهارمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/02/10لايحه مجازات اسلامي
لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان
لايحه اصلاح قانون عضويت دولت جمهوري اسامي ايران در مجمع بين‌المللي انرژي
طرح استفساريه جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي
گزارش مربوط به سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/02/03لايحه معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان
طرح تسريع در بازسازي مناطق آسيب‌ديده در اثر حوادث غيرمترقبه
طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
اصلاح اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكي
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13921392/01/19لايحه مجازات اسلامي
طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران
گزارش مربوط به چهل و هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/12/15طرح تأمين كالاهاي اساسي براي اقشار آسيب‌پذير
گزارش مربوط به چهل و هفتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/12/07لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در گروه هشت كشور در حال توسعه (گروه دي- 8)
لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست
لايحه اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده
اساسنامه سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل كشور
گزارش مربوط به چهل و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/11/29طرح تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي
گزارش مربوط به بيست و نهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/07/10لايحه آيين دادرسي كيفري
گزارش مربوط به بيست و سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13911391/05/17لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي اتحاديه‌ زنبورداران
v  >1312118765321< صفحه 6 از 13 (1243 مورد)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-