عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي حقوقي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
v  >2322217654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/06/07لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/06/07لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور
گزارش مربوط به بيست و چهارمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/05/31لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور
گزارش مربوط به هجدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/05/05لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور
گزارش مربوط به هجدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/05/05لايحه اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران
گزارش مربوط به هجدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/05/05لايحه كاهش ساعت كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص
گزارش مربوط به هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 1395 بخش دوم1395/03/18طرح اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
گزارش مربوط به هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 1395 بخش دوم1395/03/18لايحه اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران
گزارش مربوط به هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 1395 بخش دوم1395/03/18اساسنامه مؤسسه آموزشي علوم و فنون كيش
گزارش مربوط به لايحۀ تنظيم برخي از احكام برنامه‌هاي توسعۀ كشور در سال 13951395/03/11لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور
گزارش مربوط به هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 1395 بخش اول1395/03/10لايحه تاسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي
گزارش مربوط به هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 1395 بخش اول1395/03/10لايحه كاهش ساعت كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص
گزارش مربوط به هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 1395 بخش اول1395/03/10طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد
گزارش مربوط به هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 1395 بخش اول1395/03/10طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غيرمجاز و آسيب‌رسان به سلامت در رسانه‌هاي ارتباط جمعي داخلي و بين المللي و فضاهاي مجازي
گزارش مربوط به هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 1395 بخش اول1395/03/10لايحه موافقتنامه‌ تحديد حدود مرز دريايي‌ در درياي عمان بين‌ دولت جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و دولت سلطنت عمان
گزارش مربوط به هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 1395 بخش اول1395/03/10لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي
گزارش مربوط به هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 1395 بخش اول1395/03/10لايحه الحاق يك تبصره به قانون اصلاح ماده (12) قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان
گزارش مربوط به ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/02/29لايحه بودجه سال 1395 كل كشور
گزارش مربوط به ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/02/29طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران
گزارش مربوط به چهارمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/02/06لايحه بودجه سال 1395 كل كشور
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/01/17لايحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارت كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/01/17طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/01/17لايحه حمايت از حقوق معلولان
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/01/17لايحه اعتبار اسناد عادي وامهاي پرداختي شركتهاي تعاوني روستايي ،‌عشايري و صيادي به اعضاء‌
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/01/17لايحه اصلاح قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل نيرو‌هاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان‌هاي تابعه يا وابسته به آنها
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/01/17طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/01/17لايحه بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/01/17لايحه اصلاح ماده (8) قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/01/17طرح الحاق يك تبصره به ماده (505) قانون آيين دادرسي‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ (در امور مدني‌)
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/01/17طرح الحاق يك تبصره به ماده (22) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
گزارش مربوط به سي و پنجمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/24طرح نظام جامع آموزش و تربيت فني و حرفه‌اي و مهارتي
گزارش مربوط به سي و چهارمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/16طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران
گزارش مربوط به سي و سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/12طرح اصلاح تبصره (2) ماده (96) قانون اجراي احكام مدني
گزارش مربوط به سي و سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/12لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسي كشور‌هاي اسلامي (سميك)
گزارش مربوط به سي و سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/12لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مشاركت (كنسرسيوم) زيرساخت كليد عمومي آسيا
گزارش مربوط به سي و سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/12لايحه موافقت‌نامه حفاظت و بهره‌برداري بهينه از منابع زنده آبي درياي خزر
گزارش مربوط به سي و سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/12لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم
گزارش مربوط به سي و سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/12طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
گزارش مربوط به سي و سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/12طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي
گزارش مربوط به سي و سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/12طرح ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان
گزارش مربوط به سي و سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/12لايحه موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن
گزارش مربوط به سي و دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/11طرح الحاق يك تبصره به قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور
گزارش مربوط به سي و دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/11طرح تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتي‌ها در بنادر
گزارش مربوط به سي و دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/11لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي و انتظامي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان
گزارش مربوط به سي و دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/11لايحه تصويب اصلاحات اساسنامه، كنوانسيون و آيين‌نامه كلي فراهمايي‌ها (كنفرانس)‌ها، مجامع و جلسات اتحاديه بين‌المللي مخابرات طي فراهمايي (كنفرانس) سران مختار (گوادالاخارا_ 2010 ميلادي «1389 هجري شمسي»
گزارش مربوط به سي و دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/11طرح جرم سياسي
گزارش مربوط به سي و دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/11لايحه موافقتنامه‌ تحديد حدود مرز دريايي‌ در درياي عمان بين‌ دولت جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و دولت سلطنت عمان
گزارش مربوط به سي و دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/11لايحه تصويب اصلاحات ضمايم كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتيها 1973 (مارپل 1973/78) - مصوب 1380 – و اصلاحات بعدي آن (موضوع قطعنامه‌هاي شماره (189)، (190)، (200)، (201)، (202) و (203))
گزارش مربوط به سي و دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/11لايحه موافقتنامه بين دولتي بنادر خشك
گزارش مربوط به سي و دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/11لايحه اصلاح قانون موافقتنامه تأسيس دالان حمل و نقل و گذر بين‌المللي بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران، سلطان نشين عمان، قطر، تركمنستان و جمهوري ازبكستان (موافقتنامه عشق آباد)
تعداد كل رديف : 1148    
v  >2322217654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1397 نسخه 1-2-1 )
-