عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه استعلام اشخاص
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >111098765321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
استعلام در خصوص استمرار اشتغال نمايندگان مجلس در مناصب آموزشي دانشگاه‌ها 1367/07/05
استعلام در خصوص حيطه صلاحيت كميسيون اصل نود 1366/10/23
استعلام در خصوص شمول نظارت سازمان حسابرسي بر بنياد مستضعفان 1366/06/19
استعلام در خصوص اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي 1365/10/11
استعلام در خصوص اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي 1365/07/15
استعلام در خصوص قانون انحلال سازمان پيشاهنگي كشور 1365/02/16
استعلام در خصوص مطالبه بهره و خسارت ديركرد بر مبناي موافقت نامه مورخ بهمن 1353 برابر با 23 فوريه 1957 با كميسارياري انرژي اتمي فرانسه 1365/02/09
استعلام در خصوص ماده 7 قانون معادن مصوب خرداد ماه 1362 1364/06/04
استعلام در خصوص عملكرد غير قانوني وزارت مسكن و شهرسازي 1364/04/25
استعلام در خصوص صلح دعاوي دولتي 1364/04/19
تعداد كل رديف : 108 
v  >111098765321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-