عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر استدلالي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >1312119876321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
متن
PDF
اصلاح اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و خاك سيستان1393/11/23
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي مازندران1393/11/23
اصلاح اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران (اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي)1393/11/22
اساسنامه شركت توليد نيروي برق خراسان1393/11/05
اساسنامه شركت توليد نيروي برق زاهدان1393/11/04
اساسنامه شركت توليد نيروي برق فارس1393/11/03
اساسنامه شركت توليد نيروي برق شهيد رجايي1393/11/02
اساسنامه شركت توليد نيروي برق رامين1393/11/01
طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر1393/10/10
طرح نحوه اجراي قسمتي از اصل يكصد و شصتم (160) قانون اساسي1393/08/28
قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمترتوسعه‌يافته1393/08/04
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران1393/07/09
لايحه اصلاح پروتكل مونترال در مورد مواد كاهنده لايه ازن مصوب يازدهمين اجلاس اعضاء‌ - پكن (12-8 آذر ماه 1378 هجري شمسي برابر با 29 نوامبر تا 3 دسامبر 1999 ميلادي)1393/06/26
لايحه معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان1393/06/26
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي1393/06/19
طرح امكان‌سنجي انتقال مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران1393/05/29
طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران1393/05/27
لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان1393/05/27
طرح استفساريه بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران1393/05/27
طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور1393/05/27
لايحه موافقتنامه همكاري قضايي در امور مدني و تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير1393/05/13
لايحه اصلاح ماده (61) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت1393/05/13
لايحه الحاق تشريفات (پروتوكل) آمادگي، واكنش و همكاري منطقه‌اي در مبارزه با سوانح آلودگي نفتي الحاقي به كنوانسيون چهارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر1393/05/12
طرح اصلاح جزء (1) بند (22) قانون بودجه سال 1391 كل كشور1393/05/12
طرح عضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در برخي از شوراهاي عالي، شوراها، مجامع و ساير هيئت‌ها1393/05/12
طرح الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزش‌ياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش1393/05/12
طرح استفساريه در خصوص مواد (63) و (64) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي1393/05/12
طرح اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري1393/05/12
طرح تسريع در بازسازي مناطق آسيب‌ديده در اثر حوادث غير مترقبه1393/05/06
طرح اصلاح قانون موادي از قانون معادن و اصلاحات بعدي آن1393/05/06
لايحه تعيين حدود مسئوليت شركت‌هاي هواپيمايي ايراني1393/04/25
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسه منطقه‌اي استانداردسازي، ارزيابي انطباق، تأييد صلاحيت و اندازه‌شناسي (ريسكام)1393/04/25
اصلاحيه اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي (شركت مادرتخصصي)1393/04/24
اصلاح اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي1393/04/22
طرح اصلاح تبصره (2) ماده (39) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران1393/04/22
طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري1393/04/21
طرح الحاق يك تبصره به ماده (3) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه1393/04/21
طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث1393/04/21
لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس1393/04/10
لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين1393/04/10
لايحه موافقتنامه همكاري بين وزارت كشور جمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور فدراسيون روسيه1393/04/10
لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه و تشريفات (پروتوكل) الحاقي مربوط بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلووني1393/04/10
طرح تعيين تكليف تأمين اجتماعي اشخاصي كه ده سال و كمتر حق بيمه پرداخت كرده‌اند1393/04/10
لايحه اساسنامه كميسيون دامپزشكي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو)1393/04/10
اصلاح بند (3) ماده واحده قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي1393/04/09
لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان1393/04/09
لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي1393/04/08
طرح وظايف و اختيارات وزارت نفت1393/04/02
لايحه تصويب احكام و مصوبات بيست و چهارمين كنگره اتحاديه جهاني پست (upu) منعقد شده در ژنو سال 2008 ميلادي (1387 هجري شمسي)1393/04/01
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گينه بيسائو1393/03/31
تعداد كل رديف : 611   
v  >1312119876321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-